یوسف آل نبى در چاه شد

 

یــــوســــف آل نـــبــى در چـــاه شد

قــعــر زنــدان جلــوه گـاه ماه شد

آنــچــنـــان زنـــدان او تــــاریـــك بــود

كز سیاهى روزها شب مـى نمود

روز و شـب در سجـده و تـكـبـیــر بـود

پــاى او در حلــقــه زنــجـیــــر بود

بـارهــا مى گــفـــت اى پـــروردگـــار

اى انیــس بـى كسان در شام تار

گرچه جسمم آب مى گردد چون موم

بــوده ایــن خلـوتـگه عشق آرزوم

تـا كنــم آن را عبـــادتــگـــاه خــویـش

در خفا سوزم به اشك و آه خویش

گـرچـه زنــدان چـون شب دیـجــور بود

در حقـیـقــت لمـعـه‌اى از نــور بود

بــود زنـدان هـمــچــون یـك ابـر سیاه

در میــان بــگــرفـتـه آن تـابنده ماه

تـا كـه موسى شد در آن زندان مقیم

گشت زنــدان طــور موساى كلیم

 

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد