احادیثی از امام حسن عسکری علیه السلام

 

1. جدال‌ مكن‌ تا احترامت‌ برود، و شوخى‌ مكن‌ تا بر تو گستاخ‌ شوند.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 516)

 

2. هر كه‌ به‌ نشستن‌ در جاهاى‌ معمولى‌ مجلس‌ بسنده‌ كند ، خدا و فرشتگان‌ بر اورحمت‌ مى‌فرستند تا برخيزد.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 516)

 

3. از گناهانى‌ كه‌ آمرزيده‌ نشود اين‌ است‌ كه‌ گفته‌ شود : كاش‌ به‌ جز بر اين ‌گناه‌ مؤاخذه‌ نشوم‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 517)

 

4. شرك‌ در ميان‌ مردم‌ از جنبش‌ مورچه‌ بر روپوش‌ سياه‌ در شب‌ تار نهانتر است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 517)

 

5. نسبت‌ بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌ به‌ اسم‌ اعظم‌ خدا، از سياهى‌ چشم‌ به‌ سفيديش‌ نزديكتر است‌ .

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 517)

 

6. دوستى‌ نيكان‌ به‌ نيكان‌ ثواب‌ است‌ براى‌ نيكان‌ ، و دوستى‌ بدان‌ به‌ نيكان‌بزرگوارى‌ است‌ براى‌ نيكان‌ ، و دشمنى‌ بدان‌ با نيكان‌ زينتى‌ است‌ براى‌ نيكان‌ ، ودشمنى‌ خوبان‌ با بدان‌ رسوايى‌ است‌ براى‌ بدان‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 517)

 

7 . خنده‌ بيجا نشانه‌ نادانى‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 517)

 

8. از ادب‌ همان‌ بس‌ كه‌ آنچه‌ را براى‌ خود نمى‌پسندى‌، براى‌ ديگران‌ نيز مپسندى‌.

(مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام، ص‌ 288)

 

9. از بلاهاى‌ كمر شكن، همسايه‌اى‌ است‌ كه‌ اگر كردار خوبى‌ را بيند نهانش‌ سازد، و اگر بدكردارى‌ بيند آن‌ را فاش‌ سازد.

(تحف‌ العقول، ص‌ 517)

 

10. عبادت‌ پر روزه‌ گرفتن‌ و پر نماز خواندن‌ نيست‌، عبادت‌ پر انديشه‌ كردن‌ درامر خداست.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 518)

 

11. چه‌ بد است‌ آن‌ بنده‌ خدا كه‌ دورو و دو زبان‌ است. در حضور برادرش‌ او رامى‌ستايد، و در غياب‌ بدگوئيش‌ مى‌كند . اگر عطايى‌ به‌ برادرش‌ رسد حسد برد ، واگر گرفتار گردد او را وانهد.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 518)

 

12. رسيدن‌ به‌ خداوند متعال، سير و سفرى‌ است‌ كه‌ جز با شب‌ زنده‌دارى‌ حاصل ‌نگردد.

(مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام، ص‌ 290)

 

13. كم‌ آسايش ترين‌ مردم‌ كينه‌ورز است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 519)

 

14. مؤمن‌ براى‌ مؤمن‌ بركت‌ است‌ ، و بر كافر اتمام‌ حجت‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌519)

 

15. دل‌ نابخرد در دهان‌ اوست‌ ، و دهان‌ خردمند فرزانه‌ در دل‌ او.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 519)

 

16. هنگامى‌ كه‌ قائم‌ علیه السلام قيام‌ كند ، دستور به‌ خرابى‌ مناره‌ها و اتاقكهاى‌ مخصوص‌پيش‌نمازها در مساجد دهد.

(الغيبة‌ للشيخ‌ الطوسي‌، ص‌ 133)

 

17. كسى‌ كه‌ در طهارت‌ شرعى‌ خود از حد تجاوز كند ، همچون‌ كسى‌ است‌ كه‌ آن‌ راباطل‌ كرده‌ است‌ .

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

18. هيچ‌ عزيزى‌ حق‌ را واننهد جز اين‌ كه‌ خوار شود ، و هيچ‌ خوارى‌ به‌ حق‌ نرود جزاين‌ كه‌ عزيز شود .

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

19. كسى‌ كه‌ با خدا مأنوس‌ باشد ، از مردم‌ گريزان‌ گردد.

(مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام، ص‌ 287)

 

20. بالاى‌ دو خصلت‌ چيزى‌ نيست‌ : ايمان‌ به‌ خدا و سود رساندن‌ به‌ برادران‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

21. فرزند خردسالى‌ كه‌ به‌ پدر گستاخى‌ كند ، چون‌ بزرگ‌ شد عاق‌ و ناسپاس‌ او گردد.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

22. شادمانى‌ كردن‌ در نزد غم‌ ديده‌ بى‌ ادبى‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

23. بهتر از زندگى‌ آن‌ چيز است‌ كه‌ چون‌ از دست‌ دهى‌ از زندگى‌ بدت‌ آيد ، وبدتر از مرگ‌ آن‌ چيزى‌ است‌ كه‌ چون‌ بر سرت‌ آيد مرگ‌ را دوست‌ بدارى‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

24. پرورش‌ دادن‌ نادان‌ و ترك‌ دادن‌ معتاد از عادتش‌ معجزه‌آميز است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

25. فروتنى‌ نعمتى‌ است‌ كه‌ بر آن‌ حسد نبرند.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

26. كسى‌ كه‌ پارسايى‌ خوى‌ او، و بخشندگى‌ طبيعت‌ او ، و بردبارى‌ خصلت‌ او باشد، دوستانش‌ بسيار شوند.

(مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام، ص‌ 289)

 

27. هر كه‌ نهانى‌ برادر خود را پند دهد او را آراسته‌ و زيور بسته‌ ، و هر كه‌ دربرابر ديگرانش‌ پند دهد زشتش‌ كرده‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

28. هيچ‌ بلائى‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ در پيرامونش‌ از طرف‌ خدا نعمتى‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

29. چه‌ زشت‌ است‌ به‌ مؤمن‌ دلبستگى‌ به‌ چيزى‌ كه‌ او را خوار مى‌كند.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 520)

 

30. پارساترين‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ در هنگام‌ شبهه‌ توقف‌ كند. عابدترين‌ مردم ‌كسى‌ است‌ كه‌ واجبات‌ را انجام‌ دهد. زاهدترين‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه ‌حرام‌ را ترك ‌نمايد. كوشنده‌ترين‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ گناهان‌ را رها سازد.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 519)

 

31. شماها عمر كاهنده‌ و روزهاى‌ برشمرده‌اى‌ داريد و مرگ‌ ناگهانى‌ است‌. آن‌ كه ‌تخم‌ نيكى‌ بكارد خوشى‌ برداشت‌ كند، و هر كه‌ تخم‌ بدى‌ بكارد پشيمانى‌ برداشت‌ كند.

هر كه‌ هر چه‌ بكارد همان‌ براى‌ اوست‌. كند كار را بهره‌ از دست‌ نرود، آزمند آنچه ‌را مقدرش‌ نيست‌ به‌ دست‌ نياورد. هر كه‌ به‌ خيرى‌ رسد خدايش‌ داده‌، و هر كه‌ از شرى‌ رهد خدايش‌ رهانده‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌، ص‌ 519)

 

32. صورت‌ نيكو، زيبايى‌ ظ‌اهرى‌ است‌، و عقل‌ نيكو، زيبايى‌ باطنى‌ است.

‌(بحار الانوار، ج‌ 78، ص‌ 379)

 

33. تمام‌ پليديها در خانه‌اى‌ قرار داده‌ شده‌ و كليد آن‌ دروغگويى‌ است‌.

(بحار الانوار ج‌ 78، ص‌ 377)

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد